privacyverklaring

Privacybeleid Matrice Uitvaartbegeleiding

Wij vinden het belangrijk uw privacy te bewaken en dragen zorg voor de naleving van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Wij stellen u op de hoogte van ons privacybeleid en wijzen u op uw rechten.

Matrice Uitvaartbegeleiding gevestigd in Schiedam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Prins Bernhardlaan 121, 3116 HH Schiedam
www.matrice.nl; info@matrice.nl
010-2732424
KvK 24 26 84 47

Persoonsgegevens die wij verwerken
Matrice Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de
opdrachtgever en nabestaanden die vrijwillig ons hun persoonsgegevens verstrekken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens of materiaal dat tot een persoon is te herleiden, die u actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst. Overige persoonsgegevens zijn:
– Bank- en identiteitsgegevens t.b.v. contact met verzekeraars. De gegevens worden vernietigd 8 weken nadat het contact is gelegd.
– Adreslijsten t.b.v. adressering rouw- en bedankkaarten. De adresgegevens worden tot max. 8 weken na de uitvaart bewaard en daarna verwijderd.
– Fotomateriaal t.b.v. vertoning tijdens de uitvaart. Het materiaal wordt direct na de uitvaart verwijderd.
• Geluidsopname: alleen op uw verzoek wordt – indien de uitvaartbijeenkomst bij Matrice is of op een locatie waar geen technische mogelijkheden zijn voor een opname – door Matrice een geluidsopname gemaakt. Deze opname wordt verwijderd zodra de definitieve cd is gemaakt.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Matrice Uitvaartbegeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, als u deze aan ons geeft om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren:
• godsdienst of levensovertuiging
• gezondheid
• afkomst of etniciteit

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Matrice Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van de dienstverlening
• Het verstrekken van een aanbod
• Het afhandelen van uw betaling
• Klantenbeheer
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Matrice Uitvaartbegeleiding analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Matrice Uitvaartbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Matrice Uitvaartbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Matrice Uitvaartbegeleiding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Matrice Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens t/m zeven jaar na dato van de uitvaart teneinde u goed van dienst te kunnen zijn als u opnieuw een beroep doet op onze dienstverlening. De termijn van zeven jaar is ook wettelijk verplicht.
Als er sprake is van een voorbespreking t.b.v. het begeleiden van een uitvaart, dan houden wij uw gegevens in bezit totdat de uitvaart heeft plaatsgevonden. De gegevens worden vernietigd zodra u dat aan Matrice Uitvaartbegeleiding vraagt.

Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan zullen wij uw naam en emailadres met het doel van verzending van de nieuwsbrief bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Matrice Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Matrice Uitvaartbegeleiding verstrekt uw gegevens aan die partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matrice Uitvaartbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Matrice Uitvaartbegeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (dit laatste nadat de eindfactuur is betaald). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Matrice Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@matrice.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Matrice Uitvaartbegeleiding wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Matrice Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
Matrice Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.